Образци

1. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронна та платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Заповед

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити с използването на ЦАИС ЕОП

Заповед

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 15.04.2016 г.

Заповед (в сила от 01.07.2019 г.)
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в doc формат

Контрол

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.


4. Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)