Образци

1. Образци за възлагане на обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, в сила от 01.02.2024 г.

Заповед

 1. Образец на „Решение по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП за откриване на процедура“;
 2. Образец на „Решение по чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗОП за одобряване на промени в условията по обявена процедура“;
 3. Образец на „Обявление за поръчка (ЗОП)“;
 4. Образец на „Обявление за поръчка – комунални услуги (ЗОП)“ ;
 5. Образец на „Обявление за възложена поръчка (ЗОП)“;
 6. Образец на „Обявление за възложена поръчка – комунални услуги (ЗОП);
 7. Образец на „Обявление за изменение на договор (ЗОП)/Обявление за изменение на договор – комунални услуги (ЗОП)“;
 8.  Образец на „Обявление за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП“;
 9. Образец на „Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП“;
 10. Образец на „Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП“;
 11. Образец на „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка“;
 12. Образец на „Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Таблица на съответствие стари – нови образци

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, във връзка с § 92 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Заповед

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронна та платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Заповед

4. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити с използването на ЦАИС ЕОП

Заповед

5. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 15.04.2016 г.

Заповед

Заповед

Заповед

Заповед

Заповед (в сила от 01.07.2019 г.)
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в doc формат

6. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП за целите на контрола

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.
Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП – (в docx формат), в сила от 01.07.2021 г.

Заповед № РД-74/21.12.2021 г. (в сила от 01.01.2022 г.)
Приложение 2 към Заповед № РД-15/27.02.2019 г.- регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол – в doc формат (в сила от 01.03.2019 г.)


7. Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)