Образци

1. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронна та платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Заповед

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити с използването на ЦАИС ЕОП

Заповед

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 15.04.2016 г.

Заповед (в сила от 01.07.2019 г.)
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в doc формат

Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП за целите на контрола

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.
Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП – (в docx формат), в сила от 01.07.2021 г.

Заповед № РД-74/21.12.2021 г. (в сила от 01.01.2022 г.)
Приложение 2 към Заповед № РД-15/27.02.2019 г.- регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол – в doc формат (в сила от 01.03.2019 г.)


4. Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)