Образци

1. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки по националните правила чрез използване на електронна та платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.

Заповед

2. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити с използването на ЦАИС ЕОП

Заповед

3. Образци на документи, утвърдени от изпълнителния директор на АОП, касаещи обществени поръчки, открити след 15.04.2016 г.

Заповед (в сила от 01.07.2019 г.)
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Информация за стопански субект, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП в doc формат

Заповед за утвърждаване на образец на придружително писмо

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП(в doc формат) – (в сила от 10.01.2020 г.)

4. Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)