Контрол при изменение на договор за обществена поръчка (чл.235 от ЗОП)

Обхват на контрола по чл. 235 от ЗОП

Контролът по чл. 235 от ЗОП се осъществява при изменение на договор за обществена поръчка на основанието по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато стойността на договора без ДДС, е равна на или е по-висока от: а) 1 000 000 лв. – за строителство; б) 200 000 лв. – за доставки и услуги. Допълнително условие за извършване на контрол е стойността на самото изменение да е равна или по-висока от 20 на сто от стойността на сключения договор. Когато стойността на договора не е посочена в него, размерът на изменението се изчислява въз основа на прогнозната стойност на поръчката (чл. 229, ал. 3 от ЗОП).

Методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 235 от ЗОП, считано от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП