Списъци


Списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки


Списък на лицата, изключени от участие в процедури, финансирани от Световната банка


Списък на възложителите

Списък на външни експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП

Списък на стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5


Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Списък на регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Постановление № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 13 декември 2016 г.), с § 3 от заключителните разпоредби на което се изменя одобреният с ПМС № 191 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 2016 г.) списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Постановление № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки


Общ терминологичен речник