Профил на купувача 2011 г.

1. Предварителни обявления:

2. Публични покани:

3. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП
(идентификационен номер)
Предмет на обществената поръчка
Дата на създаване на страницата
Доставката на електронно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки по 5 (пет) обособени позиции, както следва: 1.1. Обособена позиция № 1: „Доставка на 2 броя еднакви сървърни конфигурации, на компоненти за дисков масив за съхранение на данни и на допълнителен комуникационен шкаф“; 1.2. Обособена позиция № 2: „Доставка на устройство Web Application Firewall (защитна стена на Web приложения)“; 1.3. Обособена позиция № 3: „Доставка на 2 броя еднакви непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и на 2 броя еднакви 24-портови комутатори“; 1.4. Обособена позиция № 4: „Доставка на 10 броя еднакви компютърни конфигурации“; 1.5. Обособена позиция № 5: „Доставка на 3 броя еднакви мрежови лазерни принтери“
28.01.2015г.