Обща информация

Съгласно действащия Закон за обществените поръчки (ЗОП) Агенцията по обществени поръчки осъществява предварителен контрол:

  • на процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани чрез случаен избор (по чл. 232 ЗОП);
  • на процедури на договаряне (по чл. 233 ЗОП);
  • на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП (по чл. 235 ЗОП).

Обхват

Предварителният контрол обхваща процедури за обществени поръчки (при контрола по чл. 232 и чл. 233 ЗОП) и анекси към договори (при контрола по чл. 235 ЗОП), чиято прогнозна стойност е равна на или по-висока от:

1 000 000 лв. без ДДС – за строителство и

200 000 лв. без ДДС – за доставки и услуги.

За законосъобразност

Предварителният контрол е за законосъобразност. При провеждането му не се извършва проверка дали възлаганата доставка, услуга или строителство е принципно необходима на съответния възложител, а се изследва дали поставените условия във връзка с придобиването й и избраният ред за определянето на изпълнителя са съобразени с правилата за възлагане. Становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно ЗОП носи отговорността за законосъобразността на провежданата процедурата

Методическа помощ

Предварителният контрол е форма на методическа помощ. Няма санкционен характер и не цели налагане на наказания при установяване на грешки и нарушения. Проверката завършва със становище, в което констатациите са придружени с препоръки и указания за отстраняване на установените неточности и нормативни несъответствия.

Контрол

Правила за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.


Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП – (в docx формат), в сила от 01.07.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, в сила от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Становище за осъществен контрол по чл. 235 от ЗОП