Европейско законодателство

Директиви

 Директива (ЕС) 2019/1161 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2303 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1031 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 2022 година относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на обществени поръчки и концесии на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки и концесии на трети държави (Aкт за международните обществени поръчки – IPI)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1950 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2009/81/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1952 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1953 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1780 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2019 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 („електронни формуляри“) (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1830 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1829 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1828 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1827 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

Съобщения на комисията

Съобщение на Комисията Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Съобщение на Комисията Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Решения