Европейско законодателство

Директиви

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО

Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки

Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки

Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство

Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО

Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите,подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането направилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия

Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване на чисти и енергоефективни пътни превозни средства

 Директива (ЕС) 2019/1161 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

Регламенти

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2884 на Комисията от 20 декември 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2495 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2496 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2510 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство

Съобщение на Комисията — Съответни стойности на праговете в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Делегиран регламент (ЕС) 2023/2497 на Комисията от 15 ноември 2023 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2303 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1031 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юни 2022 година относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от трети държави до пазарите на обществени поръчки и концесии на Съюза и за определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на икономически оператори, стоки и услуги от Съюза до пазарите на обществени поръчки и концесии на трети държави (Aкт за международните обществени поръчки – IPI)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1059/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (изм.)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1950 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2009/81/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1952 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1953 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2021 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1780 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2019 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 („електронни формуляри“) (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1830 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1829 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1828 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1827 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2364 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2365 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2367 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

Регламент (ЕС) 2016/2066 на Комисията от 21 ноември 2016 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/7 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2170 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2171 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2172 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2340 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2015 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

Регламент за изпълнение (ЕС) № 510/2010 на Комисията от 14 юни 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове системи за сканиране на товари с произход от Китайската народна република.

Регламент (ЕС) № 1242/2009 на Комисията от 16 декември 2009 година относно налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на определени системи за сканиране на товари с произход от Китайската народна република.

Регламент (ЕО) № 1177/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

Регламент (ЕО) № 213/2008 на Комисията oт 28 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), и на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с ревизирането на CPV

Съобщения на комисията

Съобщение на Комисията Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Съобщение на Комисията Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Съобщение на Комисията – Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2015/C 392/01)

Съобщение на Комисията – Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2015/C 418/01)

Съобщение на Комисията – Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – 14.12.2013 г.

Съобщение на Комисията – Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – 03.12.2011 г.

Съобщение на Комисията – Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – 02.12.2009 г.

Решения

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1870 НА КОМИСИЯТА от 16 октомври 2017 година за публикуването на референтния номер на европейския стандарт за електронното фактуриране и на списъка на синтаксиси в съответствие с Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1804 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2016 година относно подробните правила за прилагане на членове 34 и 35 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Решение за изпълнение на Комисията от 3 април 2014 година относно идентифициране на технически спецификации в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), допустими за позоваване в обществените поръчки