Европейско законодателство

Регламенти

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1780 НА КОМИСИЯТА от 23 септември 2019 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 („електронни формуляри“) (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1830 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1829 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1828 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство и за конкурси за проект (текст от значение за ЕИП)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1827 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2019 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии (текст от значение за ЕИП)

Съобщения на комисията

Съобщение на Комисията Съответни стойности на праговете, посочени в директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

Решения

Директиви