Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Агенция по обществени поръчки

От 4 май 2023 г. работодателите от публичния сектор, които се явяват задължени субекти по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), следва да осигурят възможност за вътрешно подаване на сигнали, по смисъла на закона. За тази цел, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, в Агенцията по обществени поръчки (АОП) се създава вътрешен канал, чрез който може да се подаде сигнал – писмено или устно.

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в АОП се осъществява съгласно утвърдени от директора на АОП правила тук.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистрирането на сигнал се използва формуляр (линк) по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (Комисия за защита на личните данни – КЗЛД), който съдържа най-малко следните данни:

  1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  4. дата на подаване на сигнала;
  5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: регистрационен номер и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или непосочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала регистрационен номер.

Писмен сигнал се подава чрез:

  • електронна поща на адрес – [email protected], като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис;
  • чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ или еквивалентен израз на адреса на АОП: ул. „Леге” № 4, София 1000

Устен сигнал се подава чрез:

  • телефон (02) 9859 71 15, в рамките на установеното работното време на агенцията;
  • лична среща по изрично искане на сигнализиращото лице с отговорните за разглеждането на сигнала лица в АОП, изпълняващи функциите по приемане и регистриране на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН. Датата и часът на личната среща се уговаря чрез посочения телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от отговорните служители, отговарящи за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Сигнали, които попадат в компетентността на органите на АОП, определена в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и по други специални нормативни актове, се разглеждат по предвидения в тях ред, който изключва прилагането на ЗЗЛПСПОИН.