Законодателство – архив

Национално законодателство – архив

Закон за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г.), изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм.идоп.ДВ.бр.83 от 22 Октомври 2019 г. , изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г.

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г.), изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм.идоп.ДВ.бр.83 от 22 Октомври 2019 г.

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г.), изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн. ДВ. бр.51 от 3 юни 2003г., изм. ДВ. бр.59 от 1 юли 2003г., изм. ДВ. бр.79 от 4 октомври 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 юли 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2007г., изм. ДВ. бр.103 от 2 декември 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 май 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 април 2010г., изм. ДВ. бр.72 от 14 септември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 септември 2011г., доп. ДВ. бр.49 от 4 юни 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 август 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 24 август 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., отм. ДВ. бр.40 от 5 май 2020г.)

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки

Закон за концесиите

Наредби

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове

Европейско законодателство – архив