Законодателство – архив

Национално законодателство – архив

Закон за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г.)

Закон за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 30 от 3.04.2018 г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 23 от 14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г., изм. и доп., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019 г. , изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г. – сила от 01.01.2021 г.)

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г.), изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019 г. , изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г.)

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г.), изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм.идоп.ДВ.бр.83 от 22 Октомври 2019 г.

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 4 август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., доп. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр. 7 от 19 Януари 2018г.), изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018г., в сила от 16.02.2018г., доп., бр. 17 от 23.02.2018г., в сила от 23.02.2018г., бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г., бр. 30 от 3.04.2018г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018г., изм., бр. 77 от 18.09.2018г., в сила от 1.01.2019г., доп., бр. 80 от 28.09.2018г., в сила от 28.09.2018г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., приет с ПМС № 73 от 05.04.2016г., обн. ДВ, бр. 28 от 8 април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 14 ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 Февруари 2019г., попр. ДВ. бр. 20 от 8 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021 г.)

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн. ДВ. бр.51 от 3 юни 2003г., изм. ДВ. бр.59 от 1 юли 2003г., изм. ДВ. бр.79 от 4 октомври 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 юли 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2007г., изм. ДВ. бр.103 от 2 декември 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 май 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 април 2010г., изм. ДВ. бр.72 от 14 септември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 септември 2011г., доп. ДВ. бр.49 от 4 юни 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 август 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 24 август 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г., отм. ДВ. бр.40 от 5 май 2020г.)

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (в сила от 24.03.2017 г., приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.)

Закон за концесиите

Наредби

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове

Постановление № 30 от 20 февруари 2019 г. за приемане на наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

Други

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

Европейско законодателство – архив

Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2341 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2015 година за изменение на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2342 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2015 година за изменение на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки