Европейски проекти

Проект BG05SFOP001-4.006-0009 „Финансиране на част от възнагражденията на служителите от специализираната администрация на Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ“

„Финансиране на част от възнагражденията на служители от Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ