Европейски проекти

Проект BG05SFOP001-4.006-0009 „Финансиране на част от възнагражденията на служителите от специализираната администрация на Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ“

„Финансиране на част от възнагражденията на служители от Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ

Подкрепа за прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки

Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България

Оценка на системата за обществени поръчки в Република България