Устройствен правилник

В сила от 24.03.2017 г. приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г.

Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък „агенцията“.

(2) Агенцията подпомага министъра на финансите при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки.

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София.

(2) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

Чл. 3. Агенцията подпомага изпълнителния директор при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК


Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки – архив

Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки в сила от 24.03.2017 г. приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г. обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023 г., изм. и доп. ДВ.бр.44 от 19 Май 2023 г.

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (в сила от 24.03.2017 г., приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.)

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (в сила от 24.03.2017 г., приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.)

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (приет с ПМС № 56 от 12.03.2004 г., изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 18 Декември 2015 г.)

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (в сила от 24.03.2017 г., приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., обн. ДВ. бр.25 от 24.03. 2017г.)

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (в сила от 24.03.2017 г., приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.)