Профил на купувача 2016 г.

1. Предварителни обявления:

2. Публични покани:

ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на публичната покана
Дата на създаване на страницата
Изработка и доставка на рекламни материали за осигуряване на информираност и публичност по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изработване и доставка на рекламни тетрадки-бележници, химикалки и флаш памети по проекта“; Обособена позиция № 2: „Изработване и доставка на рекламни брошури, папки и торбички по проекта“ – обособената позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП.
07.04.2016г.
Извършване на писмени и устни преводачески услуги от български на английски език и от английски на български език за изпълнение на дейностите по проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество .
22.03.2016г.
Осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията по обществени поръчки.
08.03.2016г.
Подновяване на лиценз за софтуерен пакет Total Protection Module, включващ всички защитни модули (AntiMalware, Content Filter, Antispam, Web Filter) за устройство Panda GateDefender Performa еSB и осигуряване на техническа поддръжка на устройството за период от една година.
06.01.2016г.

3. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки
17.05.2016г.

4. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)
17.08.2016г.

5. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)““

 Дата на публикуване: 06.07.2016 г.


Получени становища след публично обсъждане на проект на Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)““

Становище от МАРТ БЪЛГАРИЯ

Становище от Пламен Петров

Становище от Боян Любомиров

Становище от Боян Жеков, Форум „Електронно управление“

Становище от Иван Спасов, Интернет общество

Становище от Красимир Стойчев, МОСВ

Становище от „АБАТИ“ АД, ЕИК 200490168

 Дата на публикуване: 18.07.2016 г.


Документация за обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)““

 Дата на публикуване: 16.08.2016 г.