Контакти


Горещ телефон за подаване на сигнали за корупция

02 9859 7115

На горещия телефон могат да се подават сигнали за корупция, които са свързани САМО и ЕДИНСТВЕНО със служители от Агенцията по обществени поръчки. 

Ако сигналът Ви за корупция не е свързан с Агенцията по обществени поръчки, а засяга друго звено от държавната администрация, НЕ Е В НАШИТЕ ПРАВОМОЩИЯ да работим по такъв сигнал! 

Съгласно чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. 

За подаване на сигнал в случай на корупция при провеждане на обществена поръчка, използвайте електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12

Дирекции в АОП

ДирекцияТелефон/e-mailРаботно времеВъпроси за контакт
Електронно възлагане и мониторинг 02 9859 7166 
от 10:00 ч. до 12:00 ч.
от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Попълване на образци на обявленията за обществени поръчки и на регистрационни форми; създаване на партида на възложител
Контрол на обществените поръчки [email protected]
Изпращане на документи за целите на външния контрол, осъществяван от АОП
Финанси, човешки ресурси и административна дейност 02 9859 7105 Финанси и човешки ресурси