Национално законодателство

Закони

Закон за задълженията и договорите

Търговски закон

Правилници

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн. ДВ. бр.51 от 3 юни 2003г., изм. ДВ. бр.59 от 1 юли 2003г., изм. ДВ. бр.79 от 4 октомври 2005г., изм. ДВ. бр.54 от 4 юли 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 февруари 2007г., изм. ДВ. бр.103 от 2 декември 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 май 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г., изм. ДВ. бр.22 от 19 март 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 16 април 2010г., изм. ДВ. бр.72 от 14 септември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 септември 2011г., доп. ДВ. бр.49 от 4 юни 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 2 юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 8 август 2017г., изм. ДВ. бр.70 от 24 август 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2019г.)

Постановления

Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от закона за обществените поръчки

Наредби

Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите

Други