Национално законодателство

Закони

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП)

Закон за задълженията и договорите

Търговски закон

Правилници

Постановления

Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от закона за обществените поръчки

Наредби

Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите

Други