Национално законодателство

Закони

Закон за обществените поръчки (Обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 30.06.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 30 от 3.04.2018 г., изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г., изм. и доп., бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 1.11.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., доп., бр. 23 от 14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г., изм. и доп., бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП)

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 27 Май 2022г.)

Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.)

Закон за задълженията и договорите

Търговски закон

Правилници

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., приет с ПМС № 73 от 05.04.2016г., обн. ДВ, бр. 28 от 8 април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 14 ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 Февруари 2019г., попр. ДВ. бр. 20 от 8 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020 г.,изм. и доп. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021 г., доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.)

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (В сила от 24.03.2017 г.Приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г.)

Постановления

Постановление № 264 от 14 Октомври 2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект

Постановление на МС № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн. ДВ, бр. 2 от 8 Януари 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 3 Май 2016 г., изм. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г.), изм. ДВ. бр.26 от29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019

Постановление на МС № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (обн. ДВ, бр. 44 от 16 Юни 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10 от 5 Февруари 2016 г., изм. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., доп. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.)

Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от закона за обществените поръчки

Наредби

Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (обн. ДВ, бр. 66 от 23 Август 2016 г.)

Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите

Други

С П Р А В К А за отразяване на коментари и бележки от публичното обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществените поръчки, публикуван на Портала за обществени консултации от 31.01.2017 г. до 02.03.2017 г.

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.)

Решение на Върховния административен съд (ВАС) относно Тарифата за таксите в производствата по обжалване по ЗОП