Национално законодателство

Закони

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 20 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г. , изм. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП)

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.29 от 8 Април 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 27 Май 2022г.)

Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г., доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.)

Закон за задълженията и договорите

Търговски закон

Правилници

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г., приет с ПМС № 73 от 05.04.2016г., обн. ДВ, бр. 28 от 8 април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр. 91 от 14 ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 Февруари 2019г., попр. ДВ. бр. 20 от 8 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020 г.,изм. и доп. ДВ. бр.35 от 27 Април 2021 г., доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г.)

Устройствен правилник на Агенция по обществени поръчки (В сила от 24.03.2017 г. приет с ПМС № 53 от 20.03.2017 г., Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 17 Март 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.)

Постановления

ПМС № 356 от 29 декември 2023 г., обнародвано в ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2024г.

Постановление № 264 от 14 Октомври 2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви „а“, „е“ и „ж“ и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществена поръчка или при провеждане на конкурс за проект

Постановление на МС № 385 от 30 декември 2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн. ДВ, бр. 2 от 8 Януари 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 3 Май 2016 г., изм. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г.), изм. ДВ. бр.26 от29 Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019

Постановление на МС № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (обн. ДВ, бр. 44 от 16 Юни 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10 от 5 Февруари 2016 г., изм. ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., доп. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.)

Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от закона за обществените поръчки

Наредби

 Наредбата № Н-21 от 19 декември 2023 г.за изискванията към чистите превозни средства

Наредба № Н-18 от 8 август 2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства (обн. ДВ, бр. 66 от 23 Август 2016 г.)

Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите

Други

С П Р А В К А за отразяване на коментари и бележки от публичното обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществените поръчки, публикуван на Портала за обществени консултации от 31.01.2017 г. до 02.03.2017 г.

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд (Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 24 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г.)

Решение на Върховния административен съд (ВАС) относно Тарифата за таксите в производствата по обжалване по ЗОП