Поръчка 00005-2015-0003

Профил на купувача 2015 г.

Поръчка с идентификационен номер: 00005-2015-0003

Дата на създаване на страницата: 12.09.2015 г.

“Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение, във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Документ
Дата на публикуване на документа
12.09.2015 г.
12.09.2015 г.
12.09.2015 г.
12.09.2015 г.
16.09.2015 г.
09.10.2015 г.
23.10.2015 г.
10.11.2015 г.
13.11.2015 г.
17.11.2015 г.
13.11.2015 г.
13.11.2015 г.
24.11.2015 г.
17.12.2015 г.