Поръчка 00005-2013-0001

Профил на купувача 2013 г.

Обществена поръчка с уникален номер в РОП: 00005-2013-0001

Дата на създаване на страницата: 17.12.2014 г.

Предмет: „Oрганизиране на специализирани обучения и публични информационни събития в страната, във връзка с изпълнение на дейностите по проект “Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г.“

Документ
Дата на публикуване на документа
17.12.2014 г.
11.01.2016 г.
12.01.2016 г.