Публична покана 9038274

Профил на купувача 2015 г.

Публична покана с идентификационен номер: 9038274

Дата на създаване на страницата: 23.01.2015 г.

Предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя. Канцеларските материали и офис консумативи са за обезпечаване изпълнението на дейностите по Договор 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, проект„Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие..“

Документ
Дата на публикуване на документа
23.01.2015 г.
23.01.2015 г.
23.02.2015 г.
13.03.2015 г.
10.09.2015 г.