Регистър на декларациите по чл. 49 от ЗПКОНПИ 2024 г.

Регистър на декларациите за имущество и интереси по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 (декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити) от ЗПК – 2024 г.

№ по редВходящ №ДатаВид на декларацията от ЗПКОНПИСлужителДлъжностОтделДирекция
1 01 03.01.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Наталия Миткова Василеваглавен юрисконсулт   ФЧРАД
2 03 17.01.2024 чл. 49, ал. 1, т.2 – при встъпване в длъжност Кремена Христова Цачева-Станчевадиректор   ЗМ

Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК (за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост), във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПК – 2024 г.