Поръчка 00005-2015-0002

Профил на купувача 2015 г.

Поръчка с идентификационен номер: 00005-2015-0002

Дата на създаване на страницата: 10.06.2015 г.

„Доставка и внедряване на информационно и комуникационно оборудване за нуждите на Агенция по обществени поръчки във връзка с изпълнение на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001, „Укрепване капацитета на Агенцията по обществени поръчки и развитие на сектора на обществените поръчки”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“ и включва следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка и внедряване на електронна система за управление на документооборота и работните процеси за нуждите на Агенция по обществени поръчки“;
Обособена позиция № 2: „Доставка и въвеждане в експлоатация на сървърно, защитно и др. оборудване, внедряване на система за електронна поща за нуждите на Агенция по обществени поръчки и обучение“.

Документ
Дата на публикуване на документа
10.06.2015 г.
10.06.2015 г.
10.06.2015 г.
10.06.2015 г.
19.06.2015 г.
23.06.2015 г.
23.06.2015 г.
13.07.2015 г.
10.08.2015 г.
24.08.2015 г.
28.08.2015 г.
28.08.2015 г.
28.08.2015 г.
28.08.2015 г.
28.08.2015 г.
28.08.2015 г.
29.12.2015 г.