Стандартизирани документи

Стандартизирани образци на документи по Закона за обществените поръчки

Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––