Агенция по обществени поръчки

За нас

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е създадена през 2004 г. с постановление на Министерския съвет, издадено на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията.

Агенцията е самостоятелна административна структура към министъра на финансите. Тя се ръководи и представлява от изпълнителен директор – второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

Агенцията подпомага министъра на финансите при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки, като правомощията й са регламентирани в чл. 229, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на АОП са определени с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Мисия

Мисията на АОП е защита на публичния интерес при разходване на средства чрез обществени поръчки.

Ролята на агенцията при провеждане на държавната политика в областта на обществените поръчки е свързана с развитие на нормативната уредба и установяване на законосъобразни практики, осигуряване на публичност и прозрачност и насърчаване на професионализацията.

В дейността си агенцията се ръководи от следните принципи:

  • законност;
  • откритост и достъпност;
  • отговорност и отчетност;
  • ефективност;
  • субординация и координация;
  • предвидимост;
  • обективност и безпристрастност.

Визия за развитие на АОП

Модерна и професионално работеща администрация, която е:

  • основна движеща сила на инициативи, насочени към подобряване на системата на обществените поръчки в България, и
  • доверен партньор на публичните институции, частния сектор и гражданското общество в общата кауза за използване на потенциала на обществените поръчки, с цел постигане на устойчиво развитие и ефективно разходване на ресурсите.