Поръчка 00005-2016-0001

Профил на купувача – 2016 г.

Обществена поръчка с идентификационен номер: 00005-2016-0001

Дата на създаване на страницата (преписката): 17.08.2016 г.

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), финансирана по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Документ
Дата на публикуване на документа
19.08.2016 г.
19.08.2016 г.
19.08.2016 г.
02.09.2016 г.
13.09.2016 г.
14.09.2016 г.
27.09.2016 г.
03.01.2017 г.