Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП)

Заповед № РД-10/21.02.2019 г. за утвърждаване на образци на документи за осъществяване на контрол – в сила от 01.03.2019 г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 233 – (в сила от 01.03.2019 г.)

Резултати от осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП, в РОП преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

Статистика