Контрол върху процедури на договаряне (чл.233 от ЗОП)

Обхват на контрола по чл. 233 от ЗОП

На контрол по чл. 233 от ЗОП подлежат процедурите на договаряне по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 и чл. 182, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, с които се възлагат обществени поръчки, чиято прогнозна стойност без ДДС, е равна на или е по-висока от: а) 1 000 000 лв. – за строителство; б) 200 000 лв. – за доставки и услуги. Извън обхвата му са процедурите за доставка на или услуги за достъп, пренос и разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с дружества, които притежават специални или изключителни права (чл. 233, ал. 2 от ЗОП).

Методическо указание относно възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (актуално към нормативната уредба, в сила от 22.12.2023 г.)

Методическо указание относно възлагане на обществени поръчки за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в системата на предучилищното и училищното образование

Методическо указание относно oсъществяване на контрол по чл. 233 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП, в сила от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 15.01.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19