Помощ

За Регистъра на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП

За Регистъра на обществените поръчки

Всяка обществена поръчка, публикувана в Регистъра, получава уникален номер на поръчката с формат nnnnn-yyyy-xxxx , където nnnnn е партидата на възложителя, yyyy – годината, в която е открита процедурата, а xxxx – поредността на поръчката за годината. Партидата на възложителя е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на възложителя в РОП.

Реализирани са два механизма на търсене в базата данни на Регистъра – бързо и разширено търсене.

Бързото търсене включва най-често използваните критерии и е достъпно без ограничения.

Разширеното търсене позволява филтриране на информация от РОП по широка гама от критерии. При разширеното търсене има три възможности – търсене на преписки, търсене на отделни документи, търсене в информации за обяви. Критериите за търсене са разделени на групи. Натискането с мишката върху заглавието на групата показва/скрива критериите в нея.

Чрез разширеното търсене потребителите имат възможност за запазване на дадена комбинация от критерии като шаблон за търсене, който може да бъде използван многократно. Всяко лице може да се абонира и за получаване на уведомление по електронна поща за публикувани документи в РОП, които отговарят на зададените критерии в конкретен шаблон. Всеки потребител има достъп до шаблоните си чрез своя профил или чрез разширеното търсене, след избор на връзката “Шаблони за търсене от профил”.

Особености при търсенето:

Пълният формат на изписване на уникалния номер на обществената поръчка може да не се спази – допустимо е да не се изписват водещите нули. Освен това не е необходимо да се задава целият номер на поръчката. Възможно е да се търси само по партиден номер на възложителя, при което резултатът включва всички негови поръчки. Може да се търси и по частичната комбинация партида-година, резултатът от търсенето по която включва всички преписки на указания възложител за указаната година.

Търсенето по ключова дума в текстовите полета (в описанието на предмета на поръчката, в наименованието на възложителя, в наименованието на изпълнителя) може да се извърши по една или повече ключови думи. Въвеждането само на една дума води до намирането на всички обекти, в които се среща тази дума. При въвеждането на две или повече думи, когато ключовите думи са разделени с празно пространство (интервал), системата намира обектите, в които се срещат всички указани думи (логическо „И”). Когато ключовите думи са разделени със запетая (,), системата намира обектите, в които се среща поне една от тях. (логическо „ИЛИ”). Двата подхода могат да се комбинират, като операцията „И” има приоритет пред операцията „ИЛИ”. При текстовото търсене системата не прави разлика между малки и главни букви.

  …………………………………………………………………………………………….

  Регистриране на потребители

  Създаване на интернет потребител

   Регистрацията на Интернет потребителите се извършва от секцията „Вход“.

   Важно е да се имат предвид следните особености:

   – потребителското име трябва да бъде изписано с латински букви;

   – данните в полето „Е-mail“ трябва да бъдат коректни, защото активирането на регистрацията се извършва чрез електронно съобщение, изпратено на указания адрес;

   – телефонните номера трябва да се изписват с код на населеното място, интервал, телефонен номер. Допускат се само цифри и един интервал.

   Създаване на упълномощен потребител

    Регистрацията на упълномощен потребител се извършва по служебен път от администраторите на РОП, след получаване на заявление за създаване на упълномощен потребител.

    Указание за създаване на упълномощен потребител в Регистъра на обществените поръчки

    …………………………………………..

    Други

    Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

    0700 17 151 – национален телефон

    +359 2 90 68 760 – гореща линия

    [email protected]

    Работното време на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч.