Публична покана 9031589

Профил на купувача 2014 г.

Публична покана с идентификационен номер 9031589

Дата на създаване на страницата – 30.06.2014 г.

Предмет: Организиране на две допълнителни обучения в страната, във връзка с изменението на проект № 0109-АОП-1.8, BG161PO002-1.8.01-0001 „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие

Документ
Информация за извършено плащане
(публикувана на 24.07.2015 г.)