Експертен консултативен съвет

09.04.2024 г. ЕКСПЕРТНИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЧЛ. 246 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ИЗДАДЕ НАСОКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП  

С решение от 09.04.2024 г. Експертният консултативен съвет по чл. 246 от ЗОП прие насоки по прилагане на изключението по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка със следния въпрос: Допустимо ли е възлагане на доставка на стоки в условията на „in house“ на юридическо лице – изпълнител, което не е производител на стоките, предмет на доставка и съответно няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка?

В резултат на разглеждане на приложимата нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз с насоките е направен извод, че правилното прилагане на изключението изисква възложителят да прецени дали юридическото лице, с което ще сключи договор разполага с нужния капацитет да изпълни самостоятелно и в цялост дейностите, предмет на поръчката, което произтича от правната същност на възлагането в условията на  „in house“.  Съветът счита, че при обект на обществена поръчка – доставка на стоки и изпълнител, който не е техен производител, неизбежно ще се стигне до използване на трети, външни лица. Когато юридическото лице – изпълнител не е производител на стоките, то изначално не разполага със собствен ресурс да изпълни дейностите. Посочено е, че ако юридическото лице – изпълнител се обърне към трети лица за изпълнение предмета на договора, правните основания за прилагането на изключението „in house“ отпадат и на практика се стига до превъзлагане на обществената поръчка. Експертният консултативен съвет прие, че не е допустимо възлагане на доставка на стоки при условията на вътрешно „in house“ възлагане по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП на юридическо лице – изпълнител, което не е производител на стоките, предмет на доставката и съответно няма капацитет самостоятелно да изпълни обществената поръчка.

Насоките са със задължителен характер за прилагане от всички органи, осъществяващи контрол по възлагането на обществени поръчки, включително и тези, в системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз.

Насоки по прилагане на изключението по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП

Насоки по прилагане на изключението по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП – подписани


ПРАВИЛА за дейността и организацията на работа на Експертния консултативен съвет по чл. 246 от Закона за обществените поръчки

ПРАВИЛА за дейността и организацията на работа на Експертния консултативен съвет по чл. 246 от Закона за обществените поръчки


Експертен консултативен съвет (Загл. изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)

Чл. 246. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.)

(1) Създава се постоянно действащ експертен консултативен съвет към министъра на финансите с участието на представители на Министерството на финансите, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“.

(2) За участие в работата на съвета по ал. 1 се канят и представители на Сметната палата. При необходимост в заседанията на съвета могат да се привличат представители на други институции с компетентност по обсъжданите въпроси.

(3) Съветът анализира прилагането на закона и издава насоки с цел уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи.

(4) Насоките по ал. 3 са със задължителен характер за прилагане от всички органи осъществяващи контрол по възлагането на обществени поръчки, включително и тези, включени в системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз.

(5) Съставът на съвета се определя със заповед на министъра на финансите, а дейността му се урежда с правила, утвърдени от министъра на финансите.