Контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП)

Обхват на контрола по чл. 232 от ЗОП:

На контрол по чл. 232 от ЗОП подлежат процедурите, чието откриване се оповестява чрез обявление и са с прогнозна стойност равна или по-голяма от:

а) 1 000 000 лв. – за строителство; б) 200 000 лв. – за доставки и услуги.

От обхвата на контрола са изключени процедурите за създаване на динамични системи за покупка и квалификационни системи, възлаганите чрез тях поръчки (чл. 84, 86, 141, 142 от ЗОП), и процедурите за обществени поръчки в областите отбрана и сигурност (чл. 148 – 175 от ЗОП).

Контрол по чл. 232 ЗОП се осъществява само на процедурите, определени от системата за случаен избор (ССИ) по методика, която отчита нивото на риск (вж. чл. 121, ал. 3 ППЗОП). Всяка регистрирана в ССИ процедура може да бъде избрана за проверка до три работни дни след нейната регистрация, като изборът се оповестява на Портала за обществени поръчки.


Обобщение на основни и специфични грешки, установени при  контрола чрез случаен избор

Информация за случаен избор на процедури за осъществяване на контрола по чл. 232 от ЗОП, регистрирани в системата за случаен избор след 30.06.2021 г.

Методическо указание относно осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от ЗОП в ЦАИС ЕОП, в сила от 01.07.2021 г.

Заповед за утвърждаване на образци за предварителен контрол, в сила от 01.07.2021 г.

Образец на придружително писмо за изпращане на документи за осъществяване на контрол по чл. 232, чл.233 и чл. 235 от ЗОП – (в docx формат), в сила от 01.07.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП, в сила от 01.07.2021 г.