Политика за достъпност

на Портала за обществени поръчки, чрез който се достъпва интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 25.10.2023 г.

Последна актуализация: 25.10.2023 г.

Раздел 1 – Задължително съдържание

Агенцията по обществени поръчки (АОП) се ангажира да осигури достъп до Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

АОП осигурява достъпност на Портала за обществени поръчки за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии. Ние работим активно за подобряване на достъпността и използваемостта на портала, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

Порталът за обществени поръчки, чрез който се достъпва интернет страницата на АОП, е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за HTML и CSS. Тя се възпроизвежда коректно в най-прилаганите към момента интернет браузъри (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) и начинът на изграждането ѝ гарантира съвместимост и с бъдещи нови или подобрени браузъри.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на актуалните интернет технологии, се придържаме към стандартите на Web Content Accessibility Guidelines 2.1. (WCAG 2.1).

WCAG 2.1 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Портал за обществени поръчки на адрес:https://www2.aop.bg  

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на Портала за обществени поръчки са описани по-долу в таблица Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация    Частично осигурено В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове)
Изключва се представяне на текст във вид на изображениеЧастично осигурено
Спазено е с изключение на изображения, които предполагат съдържание в графична форма
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази и др.Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращенияНе е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данниНеприложимо
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)Неприложимо

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието:

Предоставени са субтитри за предварително записано аудио или видео съдържание в синхронизирани носители
Публикувано видео е придружено с пояснителен текст, както и с аудио покритие.   
 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 12.11.2019 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  25.10.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 25.10.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

Сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт се подават чрез:

 • Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ , избирайки АОП като адресат;
 • Имейл: [email protected];
 • Телефон: +359 (2) 9859 7166. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.;
 • Пощенска услуга – на адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ № 4, Агенция по обществени поръчки;
 • Деловодството на АОП – на адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ № 4, на хартиен носител.

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:

 • Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите, когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
 • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Елена Калудова – държавен експерт, дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“, телефон: 02 9859 7171, електронна поща: [email protected]

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес на електронна поща: [email protected]

В случай, че Агенцията по обществени поръчки:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала,

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:

 • на електронен адрес: [email protected], с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000.

Раздел II – Препоръчително съдържание

Порталът за обществени поръчки е динамичен, съдържанието му се обновява и актуализира ежедневно. За бързо откриване на необходимата Ви информация може да ползвате вградените възможности за търсене.

Част от съдържанието на Портала за обществени поръчки е в pdf формат и за визуализацията му се изисква безплатен софтуер като Adobe Reader, който може да изтеглите от www.adobe.com, или аналогичен на него продукт.

Важни документи с изтекла актуалност се съхраняват в архивни секции на сайта.

Английската версия на www2.aop.bg не е напълно идентична с българската версия на сайта.

Порталът за обществени поръчки е разработен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Авторското право върху изработения софтуер, дизайна и съдържанието на интернет страницата принадлежи изцяло на Агенцията по обществени поръчки.

Агенцията по обществени поръчки се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, но това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с https://www2.aop.bg  или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.