Административни услуги на АОП

Общи адмнистративни услуги

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Специфични административни услуги

291 Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки

3124 Вписване в списък на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

3157 Предоставяне на възможност за участие в електронно възлагане на обществени поръчки