Насоки, ръководства и указания на ЕК и ОИСР

Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Fighting Bid Rigging in Public Procurement

Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19

Guidance from the European Commission on using the public procurement framework in the emergency situation related to the COVID-19 crisis