Профил на купувача 2019 г.

1. Предварителни обявления:

2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Техническо обслужване на Регистъра на обществените поръчки и свързания с него специализиран софтуер на Агенцията по обществени поръчки
24.06.2019г.


3. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП/СЕВОП (идентификационен номер)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградата на Агенцията по обществени поръчки“ по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП
30.05.2019г.
00005-2019-0001„Доставка на 4 (четири) броя лицензи Oracle Database Standard Edition – Processor, Perpetual, FULL USE“18.10.2019г.

4. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: