Договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през 2022 г.

Включват се всички организации, които имат поне един сключен договор след получена само една оферта, т.е. справката не съдържа информация за възложители, които през периода не са сключили договор, въз основа на само една получена оферта;
Информацията е за договорите, публикувани през периода (не за сключени договори през периода);
Информацията включва възложители и техни поделения поотделно;
Включват се и сключените договори с подадена една оферта, за които в обявленията за възлагане за брой получени оферти е отбелязано „не се публикува“;
Справката се изготвя само въз основа на данни, публикувани в ЦАИС ЕОП (не се включват договори, публикувани в т. нар. „стар“ РОП);
Справката съдържа информация за всички относими договори, вкл. рамкови споразумения и договори след провеждане на Вътрешен конкурентен избор (ВКИ);
Справката не включва информация за договори-изключение от приложното поле на ЗОП;
Договорите са отчетени за възложителя, в чийто профил е публикувана поръчката.