ЦАИС ЕОП – Актуални инструкции и видеоматериали

I. Инструкции за потребителите

1. Възлагане на обществени поръчки, които се откриват без обявление за поръчка и при които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП, вкл. и за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса – обновена на 19.05.2023 г.

2. Създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП – обновена на 04.02.2022 г.

3. Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

4. Надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП – обновена на 16.12.2021 г.

5. Оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП – допълнена на 01.11.2021 г.

6. Попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от ЗОП – обновена 21.09.2021 г.

7. Регистрация на външни експерти в ЦАИС ЕОП

8. Актуализиране на датите в графика преди изпращане за публикуване на обявление, с което се оповестява обществена поръчка

9. Инструкция за отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП – актуализирана на 08.06.2021 г.

10. Промяна във визуализация на номер на заявление/оферта в ЦАИС ЕОП

11. Предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2020 г. – актуализирана 10.02.2021 г.

12. Примерни шаблони на писма до Агенцията по обществени поръчки

13. Оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез ЦАИС ЕОП – публикувана на 19.11.2020 г.

14. Прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в ЦАИС ЕОП – публикувана на 12.10.2020 г.

15. Генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП – публикуванa на 28.08.2020 г.

16. Подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект чрез ЦАИС ЕОП

17. Възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

18. Регистрация чрез покана за присъединяване на служител към профила на организацията в ЦАИС ЕОП

19. Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

20. Използване на готовите шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

21. Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

II. Полезна информация

Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Важни дати за стопанските субекти и старта на ЦАИС ЕОП

Предимствата на новия електронен модел на възлагане на обществени поръчки

Време за регистрация и тестване на бизнес процесите в националната електронна платформа за обществени поръчки

III. Видеоматериали за работа с функционалностите на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с разработчика на националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки имат удоволствието да Ви предоставят видео материали за различни функционалности, включително за регистрация на потребители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).Те са предназначени за основните категории:


 

– Електронен търг

 


 

– Създаване и публикуване на обществена поръчка

 


 

– Достъп до РОП и подаване на оферта като стопански субект

 


 

– Декриптиране на предложение или оферта на стопански субект

 


 

– възложители

 


– стопански субекти

 


– потребители на платформатаПри необходимост от допълнителна помощ, на телефони 0700 17 151 и +359 2 90 68 760 и на адрес за електронна поща [email protected] ще получите компетентна експертна помощ, осигурена от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.