Актуални инструкции и видеоматериали

I. Инструкции за потребителите

1. Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) (актуализирана на 16.02.2024 г.)

2. Инструкция за използване на електронната услуга еNotices2

3. Възлагане на обществени поръчки, които се откриват без обявление за поръчка и при които не се подават оферти в ЦАИС ЕОП, вкл. и за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса – обновена на 19.05.2023 г.

4. Създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП – обновена на 04.02.2022 г.

5. Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

6. Надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП – обновена на 16.12.2021 г.

7. Оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП – допълнена на 01.11.2021 г.

8. Попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от ЗОП – обновена 21.09.2021 г.

9. Регистрация на външни експерти в ЦАИС ЕОП

10. Актуализиране на датите в графика преди изпращане за публикуване на обявление, с което се оповестява обществена поръчка

11. Инструкция за отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП – актуализирана на 08.06.2021 г.

12. Промяна във визуализация на номер на заявление/оферта в ЦАИС ЕОП

13. Примерни шаблони на писма до Агенцията по обществени поръчки

14. Оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез ЦАИС ЕОП – публикувана на 19.11.2020 г.

15. Прекратяване на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност в ЦАИС ЕОП – публикувана на 12.10.2020 г.

16. Генериране на системен номер на решението по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП – публикуванa на 28.08.2020 г.

17. Подписване на заявление/оферта от повече от един представляващ стопанския субект чрез ЦАИС ЕОП

18. Възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

19. Регистрация чрез покана за присъединяване на служител към профила на организацията в ЦАИС ЕОП

20. Възлагане на обществени поръчки чрез Покана до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП в ЦАИС ЕОП

21. Използване на готовите шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

22. Създаване на процедура в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

II. Видеоматериали за работа с функционалностите на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с разработчика на националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки имат удоволствието да Ви предоставят видео материали за различни функционалности, включително за регистрация на потребители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).Те са предназначени за основните категории:


 

– Електронен търг

 


 

– Създаване и публикуване на обществена поръчка

 


 

– Достъп до РОП и подаване на оферта като стопански субект

 


 

– Декриптиране на предложение или оферта на стопански субект

 


 

– възложители

 


– стопански субекти

 


– потребители на платформатаПри необходимост от допълнителна помощ, на телефони 0700 17 151 и +359 2 90 68 760 и на адрес за електронна поща [email protected] ще получите компетентна експертна помощ, осигурена от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.