Ограничителни мерки на Европейския съюз

С цел разширяване на санкциите срещу Русия, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Регламента)[1].

Същият е в сила от 09.04.2022 г. и е пряко приложим и задължителен в своята цялост и засяга обществени поръчки на стойност над европейските прагове[2].

Съгласно чл. 5к, пар. 1, считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски гражданин, пребиваващо в Русия физическо лице или юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия;

б) юридическо лице, образувание или орган, повече от 50 % от правото на собственост в което е пряко или непряко притежавано от образувание, посочено в буква а) от настоящия параграф; или

в) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф,

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки.

За целите на прилагане на Регламента, Европейската комисия (ЕК) препоръчва като добра практика възложителите да изискат представяне на декларация[3] относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от него, при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679[4]Отговорността за посочената информация е на декларатора. Примерен образец на декларацията с текст, предложен от ЕК, е предоставен като приложение към настоящата информация.

При установяване наличие на обстоятелствата при вече сключени договори, същите следва да се прекратят в съответствие с правилата на националното законодателство.  Възложителите преценяват дали след прекратяване на сключения договор, вследствие на ограничителните мерки, е необходимо да се възложи нов договор със същия предмет. С оглед спазване на прогласените в чл. 2 принципи на ЗОП и нуждата от технологично време за подготовка и провеждане на нови процедури, е допустимо да се използва възможността за провеждане на ускорени процедури по реда на чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7 от ЗОП и др.

Във връзка с прилагането на Регламента, ЕК публикува въпроси и отговори в областта на обществените поръчки (Frequently asked questions on public procurement)[5], които периодично актуализира. В помощ на възложителите е изготвен неофициален превод на тези въпроси и отговори.


[1]  Консолидиран текст: Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

[2] Актуални стойностни прагове

[3] Виж също разясненията по въпроси 11 и 12 от Често задаваните въпроси и отговори, публикувани от ЕК

[4]  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

[5] https://finance.ec.europa.eu/document/download/ab483a0f-af69-4e4a-a814-d96d10f56fbe_en?filename=faqs-sanctions-russia-public-procurement_en_0.pdf


Примерен образец на декларацията

Неофициален превод на често задавани въпроси и отговори

Неофициален превод на допълнителни въпроси и отговори, предоставени от ЕК

Допълнителни и актуализирани въпроси


Ограничителни мерки по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 – архив

Стойностни прагове

С цел разширяване на санкциите срещу Русия, Съветът на Европейския съюз прие Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (EС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (Регламента)[1].

Същият е в сила от 09.04.2022 г. и е пряко приложим и задължителен в своята цялост и засяга обществени поръчки на стойност над европейските прагове.

Съгласно чл. 5к, пар. 1, считано от 09.04.2022 г. се забранява сключването на нови, а след 10.10.2022 г. изпълнението на вече сключени договори за обществени поръчки, вкл. и на такива, попадащи в някои от изключенията, с лица по чл. 5к, пар. 1, б., „а“ – „в“ от Регламента, а именно:

а) руски граждани или физически или юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

б) юридически лица, образувания или органи, при които повече от 50 % от правото на собственост, пряко или непряко се притежава от субект, посочен в буква а); или

в) физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на субект, посочен в буква а) или б).

Забраната се прилага и спрямо подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва в съответствие със ЗОП, когато участието им в изпълнението на поръчката е повече от 10 % от нейната стойност.

Изключения са допустими при условията на чл. 5к, пар. 2 във вр. с чл. 9 от Регламента.

Възложителите имат задължението да спазват Регламента на всички етапи от процеса по възлагане, сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки.

За целите на прилагане на Регламента, Европейската комисия (ЕК) препоръчва като добра практика възложителите да изискат представяне на декларация[2]относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 5к, пар. 1 от него, при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679[3]Отговорността за посочената информация е на декларатора. Примерен образец на декларацията с текст, предложен от ЕК, е предоставен като приложение към настоящата информация.

При установяване наличие на обстоятелствата при вече сключени договори, същите следва да се прекратят в съответствие с правилата на националното законодателство.  Възложителите преценяват дали след прекратяване на сключения договор, вследствие на ограничителните мерки, е необходимо да се възложи нов договор със същия предмет. С оглед спазване на прогласените в чл. 2 принципи на ЗОП и нуждата от технологично време за подготовка и провеждане на нови процедури, е допустимо да се използва възможността за провеждане на ускорени процедури по реда на чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7 от ЗОП и др.

Във връзка с прилагането на Регламента, ЕК публикува въпроси и отговори в областта на обществените поръчки (Frequently asked questions on public procurement)[4], които периодично актуализира. В помощ на възложителите е изготвен неофициален превод на тези въпроси и отговори.

Примерен образец на декларацията

Неофициален превод на често задавани въпроси и отговори

Неофициален превод на допълнителни въпроси и отговори, предоставени от ЕК


[1] Консолидиран текст: Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

[2] Виж също разясненията по въпроси 11 и 12 от Често задаваните въпроси и отговори, публикувани от ЕК

[3] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

[4] https://finance.ec.europa.eu/document/download/ab483a0f-af69-4e4a-a814-d96d10f56fbe_en?filename=faqs-sanctions-russia-public-procurement_en_0.pdf