Договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през 2022 г.

Включват се всички организации, които имат поне един сключен договор свъз основа на договаряне без обявление, т.е. , справката не съдържа информация за възложители, които през периода не са сключили договор въз основа на договаряне без обявление;
Информацията е за договорите, публикувани през периода (не за сключени договори през периода);
Информацията включва възложители и техни поделения поотделно;
Справката се изготвя само въз основа на данни, публикувани в ЦАИС ЕОП (не се включват договори, публикувани в т. нар. „стар“ РОП);
Справката съдържа информация за всички относими договори, вкл. рамкови споразумения и договори след провеждане на Вътрешен конкурентен избор (ВКИ);
Справката не включва информация за договори-изключение от приложното поле на ЗОП;

Договорите са отчетени за възложителя, в чийто профил е публикувана поръчката.