Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)

Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)  В бр. 86 на ДВ от 18 октомври 2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на някои промени, …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки с проект по ОП „Добро управление“

Агенцията по обществени поръчки направи публично представяне на проекта “Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“, по който работи от няколко месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Като резултат от проекта се очаква да бъде направена актуална оценка на националната система на обществените поръчки, след извършен …

Виж Повече

Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира за промяна в дните на публикуване на обявления за обществени поръчки

Уважаеми дами и господа, Службата за публикации към Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС) информира, че считано от 1 януари 2019 г. , влиза в сила следната промяна: Обявленията за обществени поръчки ще бъдат публикувани в дните от понеделник до петък, вместо досегашната практика на публикуване от вторник до събота.

Виж Повече

Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)

В бр. 86 на ДВ от 18 октомври 2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на някои промени, за които са предвидени различни срокове, в зависимост от въпросите, които уреждат. Разпоредбите, които влизат в сила на …

Виж Повече

Днес Народно събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предстои издаване на указ на президента и обнародването му в Държавен вестник

Днес Народно събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Предстои издаване на указ на президента и обнародването му в Държавен вестник. С приемането на закона възлагането на обществените поръчки преминава на качествено нов етап чрез използване на електронни средства и създадената за целта централна електронна платформа. Правилата за постепенното им …

Виж Повече

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации От 01 до 31.10.2018 г. Агенцията по обществени поръчки приема заявления на желаещите специалисти за включване в списъка на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проект на аналитичен Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки (Етап 1)

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проект на аналитичен Доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки (Етап 1) Предлагаме за обсъждане проект на Доклад, представляващ Етап 1 от обществена поръчка с предмет „Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки в България и изготвяне …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи

 Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на финансите са одобрени стандартизирани документи и изисквания за възлагане …

Виж Повече

Работна среща между Агенция по обществени поръчки и Камарата на строителите в България

Работна среща между Агенция по обществени поръчки и Камарата на строителите в България На 18.07.2018 година в София се проведе работна среща между представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Работната среща мина под наслов за обединяване на усилията за налагане на добри практики при възлагането …

Виж Повече