Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации

Приемане на заявления за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации От днес до 29.11.2017 г., включително Агенцията по обществени поръчки приема заявления на желаещите специалисти за включване в списъка на външните експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.

Виж Повече

От днес е в сила Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

От днес е в сила Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно …

Виж Повече

АОП и Световна банка подписаха споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги

На 2 ноември 2017 г., изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) Миглена Павлова и постоянният представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия Антъни Томпсън подписаха Споразумение за сътрудничество за предоставяне на консултантски услуги. Консултантските услуги, които ще бъдат осигурени от Международната банка за възстановяване и развитие, са насочени към преглед …

Виж Повече

За обсъждане е публикуван проект на списък на професионалните области, за които са необходими външни експерти

Във връзка с прилагането на чл. 229а от Закона за обществените поръчки Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви проект на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации. За предстоящото приемане на Наредбата е изготвен Проект на Списък на професионалните области, в които са посочени необходими външни експерти. …

Виж Повече

Обнародвано е изменение на Закона за обществени поръчки, свързано с промяна в срока за въвеждането на единната електронна платформа

Обнародвано е изменение на Закона за обществени поръчки, свързано с промяна в срока за въвеждането на единната електронна платформа Днес в бр. 63 на Държавен вестник е обнародвано изменение в Закона за обществените поръчки. То се отнася до срока за въвеждането на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки, както и за наредбата, която …

Виж Повече

Срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е удължен

Срокът за използване на електронната платформа е удължен На 20.07.2017 г. Народното събрание прие промяна в Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, с която срокът за въвеждане и използване на електронната платформа е определен на 18.10.2018 г. До същата дата следва да бъде приета и наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните …

Виж Повече

Европейският комитет по стандартизация публикува информация за стандарт за електронната фактура

Европейският комитет по стандартизация публикува информация за стандарт за електронната фактура. Европейският комитет по стандартизация публикува информация за стандарт EN 16931-1:2017 относно семантичния модел на основните елементи на електронната фактура: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:60602,1883209&cs=104E4C4FA3744A8DEA8E98A7B500306FD. Информация за стандарта може да се намери и на интернет страницата на Българския институт по стандартизация: http://www8.bds-bg.org/bg/tc/work_programme.php?national_standard_id=100010. Съгласно Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ, проектиране и строителство (инженеринг) на ВиК мрежи, строителство на ВиК мрежи и изпълнение на строителен надзор

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ; проектиране и строителство (инженеринг) на ВиК мрежи; строителство на ВиК мрежи и изпълнение на строителен надзор Предлагаме на Вашето внимание проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени …

Виж Повече

АОП ще получи европейско финансиране за изграждане на единна национална електронна уеб-базирана платформа за електронно възлагане

 АОП ще получи европейско финансиране за изграждане единна национална електронна уеб-базирана платформа за електронно възлагане На 15.06.2017 г. бе подписан договор № BG05SFOP001-1.003-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенцията по обществени поръчки (АОП) по проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС …

Виж Повече