Технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци за обществени поръчки и концесии

Генерална Дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (DG GROW) на Европейската комисия стартира втори кръг технически консултации по отношение на предложението за въвеждане на нови стандартни образци за обществени поръчки и концесии. Целта на тази консултация е да бъде получена обратна връзка относно проектите на новите електронни образци (eForms). Чрез приемането на новите образци …

Виж Повече

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

С предложените чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки промени основно се цели: установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната; въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури …

Виж Повече

Удължаване на срока за публично обсъждане на проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

Във връзка с постъпило искане от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), бихме искали да Ви информираме, че срокът за предоставяне на становища и коментари относно публикуваните за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили се удължава. Вашите коментари и предложения относно съдържанието на документите могат …

Виж Повече

Съвместна кръгла маса с участието на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на Комитета по обществени поръчки и финансиране от европейски фондове към Американската търговска камара в България (АмЧам) се проведе на 25 април 2018 г. в гр. София

Представителите на АмЧам споделиха информация за начина, по който различните страни членки на ЕС възприемат прилагането на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕEДОП), ползите от прилагането на документа, както и трудностите, с които се сблъсква бизнесът при използването му. Засегнати бяха и въпросите, свързани с предварителните пазарни консултации, с разходите за целия жизнен цикъл …

Виж Повече

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили

Агенцията по обществени поръчки предоставя за публично обсъждане проекти на стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили Предлагаме на Вашето внимание проекти на стандартизирани технически спецификации за следните видове автомобили: лек автомобил с нормална проходимост тип седан; лек автомобил с нормална проходимост тип комби; лек автомобил с повишена проходимост; лек автомобил с брой места за …

Виж Повече

На 21.02.2018 година се проведе среща-дискусия на представители на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и членове на специализираната комисия „Право” на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в София

По време на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки. Специално внимание бе отделено на използването на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в България и в други страни-членки на Европейския съюз. Предоставена бе и информация за добри практики във връзка с новото европейско законодателство в областта. Членовете на …

Виж Повече

Информация за проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансиран от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) Европейските директиви в областта на обществените поръчки изискват задължително въвеждане в националното законодателство на възможността за подаване на електронна оферта, въвеждане на изцяло електронна комуникация в процеса на възлагане и онлайн инструменти за възлагане на обществени поръчки. Крайният срок …

Виж Повече

От 01 януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки ще се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната област съгласно Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с ПМС № 251 от 08.11.2017 г.

В тази връзка Ви информираме, че със Заповед № РД–61/21.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки е одобрен Списък на външните експерти по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП. Утвърдени са и следните образци на документи, необходими за осъществяване на контрола от външните експерти: Проект на договор за външен експерт по чл. …

Виж Повече