Публикувано е методическо указание за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки

Право

Агенцията по обществени поръчки (АОП) публикува Методическо указание № МУ-2 от 21 ноември 2022 г. относно възлагането на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Документът е свързан с  изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

В Плана са заложени изисквания за редуциране на неконкурентното възлагане в България, каквото представляват процедурите на договаряне без обявление (без предварително обявление, без предварителна покана за участие и пряко договаряне). Изготвеният анализ на пазара на обществените поръчки за последните 3 години показва нарастване броя на тези процедури. При осъществяване на предварителния контрол върху процедури на договаряне (по чл. 233 от ЗОП), АОП установява, че възложителите срещат трудности при тълкуването на предпоставките за прилагане на правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Изготвеното методическо указание ще ги подпомогне при неговото прилагане, мотивиране и доказване. По този начин ще се предотвратят случаите на незаконосъобразно възлагане.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“ и в секция „Предварителен контрол“ в подстраница „Предварителен контрол на АОП“- „Контрол върху процедури на договаряне (чл. 233 от ЗОП)“.

Споделете в социалните мрежи: