291 Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

1. Наименование на административната услуга: Вписване на данни в Регистъра на обществените поръчки.

Регистърът на обществените поръчки е електронна база данни с информация за възлаганите обществени поръчки в страната. Възложителите са задължени да въвеждат за публикуване в регистъра информация за възлаганите от тях обществени поръчки. Всяко физическо или юридическо лице може да направи справка за възлаганите обществени поръчки в страната и да разгледа детайлната информация за конкретна поръчка, публично достъпна чрез профила на купувача на съответния възложител.

2. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 291.

3. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

• Закон за обществените поръчки – § 131 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП.

• Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП) – чл. 48 – 52, чл. 75 и чл. 79.

• Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (текст от значение за ЕИП) – чл. 67 – 72, чл. 92 и чл. 96.

• Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП) – чл. 30 – 32 и чл. 64.

4. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Агенция по обществени поръчки.

5. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“; адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ №4; e-mail: [email protected]; 02 9859 7166; работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Телефонна линия за въпроси, свързани с попълване на образци на обявленията за обществени поръчки и на регистрационни форми и създаване на партида на възложител, работи в интервалите от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Звено за административно обслужване – център за обслужване на потребители на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) – тел.: 0700 17 151 (на цената на един градски разговор за цялата страна или в зависимост от абонаментния план); e-mail: [email protected]; работно време: стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 часа.

6. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

6.1. Данните, подлежащи на вписване в Регистъра на обществените поръчки, се изготвят съгласно образец, който се попълва онлайн в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на адрес https://www.eop.bg. При изпращане на част от попълнените образци се изисква задължително използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). Решенията на възложителите за откриване, промяна и удължаване на срокове се подписват електронно и публикуването им се удостоверява с времеви печат.

6.2. Данните, подлежащи на вписване в Регистърът на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, се изготвят съгласно образец, който се попълва, валидира, подписва с КЕП и се изпраща за вписване в регистъра чрез функционалността за импорт на специализираното софтуерно приложение „Редактор на форми“. Информация за приложението и неговия инсталационен пакет са достъпни на интернет адрес: https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci/redaktor-na-formi/

7. Изисквания:

Необходима е регистрация в ЦАИС ЕОП. За обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП, е необходимо лицето, което подава документи с КЕП, да бъде упълномощено от възложителя.

8. Необходими документи: Заявление за създаване на упълномощен потребител в Регистърът на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП.

9. Образци на формуляри: Образец на заявление за създаване на упълномощен потребител в Регистърът на обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП (https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/10/2website_infoblanka.pdf).

10. Начини на заявяване на услугата: Подаване на заявление за упълномощен потребител в РОП.

11. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

Ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път на интернет адрес https://www.eop.bg/. За обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП интернет адресът е https://www.aop.bg.

Ниво на осигуреност – значително. Средства за електронна идентификация: КЕП, потребителско име и парола.

12. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.

13. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

14. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министерство на финансите.

15. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Исков ред по Административнопроцесуалния кодекс.

16. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected].

17. Начини на получаване на резултата от услугата:

Резултатът е вписан документ в РОП на адрес https://www.eop.bg/today, а за обществените поръчки, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП – на адрес https://www.aop.bg.