Резултати от анкета „Проучване на причините за получаване само на една оферта в обществени поръчки“

Статистическа извадка на договори, публикувани в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз за периода 2019 г. – 2022 г., показва значителен дял на поръчките, за които е получена само една оферта. Броят на договорите за обществени поръчки, сключени въз основа само на една оферта е един от индикаторите на Европейската комисия, чрез който се следи нивото на конкуренция на националните пазари за обществени поръчки.

Проведеното проучване сред членове на национално представени бизнес асоциации и сдружения цели да установи причините за наблюдаваната тенденция у нас и по възможност да идентифицира мерки за преодоляване на проблемите.

Обобщените данни са въз основа на получените отговори от 30 участници, които са предоставяли повече от един отговор по въпросите с възможност за  по-широк опционален избор.

Обща информация

1. В коя бизнес асоциация/сдружение членувате?2. Моля, посочете сектор/подсектор  на икономическа дейност:3. Вашето предприятие е:4. Моля, посочете региона за планиране, в който оперира Вашето дружество:


5. Участвали ли сте в процедури за възлагане на обществени поръчки в периода 2019 г. – 2022 г.?


6. Колко конкуренти средно имахте при участие в състезателни процедури по ЗОП?


Причини, оказващи влияние върху националния пазар за обществени поръчки

7. Моля, посочете трите най-важни според Вас причини на международно ниво:


8. Моля, посочете трите най-важни според Вас причини на национално ниво:


9. Моля, посочете трите най-важни причини според Вас, свързани с отговорностите на възложителите при възлагане на обществени поръчки:


10. Моля, посочете трите най-важни причини, свързани с участниците в процедурите и изпълнителите на обществени поръчки


Мерки за преодоляване на пречките и насърчаване широкото участие на стопански субекти в обществени поръчки

11. Моля, посочете трите най-важни според Вас мерки:


Обща информация за респондентите

12. Каква е вашата позиция в организацията?


13. В колко процедури средно годишно сте участвали за периода 2019 г. -2022 г.?


14. Колко договора за ОП средно годишно сте сключили в периода 2019 г. -2022 г.?


15. В обединение ли участвате или като самостоятелен участник


16. На какво ниво най-често изпълнявате поръчки?


17. Участвали ли сте в процедури за възлагане на обществени поръчки в други страни?


18. Изпълнявали ли сте договори за обществени поръчки в други страни?