Резултати от анкета свързана с провеждането на пазарни консултации

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги, като се допитва до потребителите на ЦАИС ЕОП и всички заинтересовани страни.

Предоставяме резултатите от анкетата относно провеждането на пазарни консултации. Анкетата е проведена в периода 07.08.2023 г. – 29.09.2023 г. Обобщените данни са въз основа на получените отговори от 99 участници.

Вашето мнение е важно за нас и благодарим на участниците в анкетата за усилията и отделеното време!

Отговори на анкета:


Въпроси за възложители

1. В какви случаи обичайно/най-често сте провеждали пазарни консултации?

Отговорилите „Друго“ са пояснили следното:

  • За определяне на цена и за прецизиране на техническа спецификация са равнопоставени
  • За определяне стойност на бъдещ разход
  • Изискване на финансиращ орган
  • Не сме провеждали

2. При провежданите пазарни консултации търсите съвети:

Отговорилите друго са пояснили, че не са провеждали пазарни консултации.

3. Посочете обекта на поръчките, при които най-често провеждате/ сте провеждали пазарни консултации:

4. Опишете накратко сферата, в която най-често ви се е налагало да провеждате пазарни консултации:

5. Какви притеснения имате във връзка с провеждането на пазарни консултации?

Отговорилите „Друго“ са пояснили следното::

  • Липса на оферти
  • Цените, предложени в индикативните оферти са нереалистични
  • Стопанските субекти не желаят да обявят цените си предварително

Въпроси за стопански субекти и физически лица

1. През последните три години колко пъти сте участвали в пазарни консултации?

2. Какво Ви мотивира да участвате в пазарни консултации?

Отговорилите „Друго“ са пояснили следното:

  • Не се дават от възложителите, достатъчно подробни изходни данни, така че да се проведе релевантна пазарна консултация и да се получи обективна оферта
  • Няма смисъл от тази форма на провеждане
  • Нищо не ме мотивира

3.  Какво Ви възпира от участие в пазарни консултации ?