Указание за създаване на упълномощен потребител в РОП

Възложителите, които желаят да изпращат информация в РОП чрез използване на електронен подпис, могат да упълномощят свой служител (служители), като спазят следната процедура:

  1. Упълномощеното лице трябва да посети следния интернет адрес: https://www.aop.bg/apa_request.php , при което се отваря страница, съдържаща заявление за регистриране на упълномощен потребител.

  2. Следвайте инструкциите за попълване и изпращане. Обърнете внимание, че полето „Сертификат на упълномощеното лице“ се попълва автоматично в случай, че сте използвали електронен сертификат и той е успешно разпознат от системата. Ако това поле е празно, заявлението е невалидно.

  3. Попълненото заявление с подпис, печат и изходящ номер изпратете в АОП на пощенски адрес: гр. София 1000, ул. Леге № 4

  4. Електронния вариант на заявлението изпратете на e-mail адрес: [email protected]. Ако той е подписан с електронен подпис от възложителя, хартиеният му вариант, посочен в т. 3, може да не бъде изпращан до АОП.

  5. В случай на промяна на обстоятелствата, свързани с изпратената информация, моля незабавно уведомете Агенцията по обществени поръчки.