Методически указания

Резултати: 50
Задължение за определяне качеството възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 29 Юни 2016
Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г. спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП в сила до 15.04.2016 г.
Отвори Дата: 15 Юни 2016
Попълване на обявление за изменение или допълнителна информация в случаите по чл. 16, ал. 2 от Правилникa за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
Отвори Дата: 15 Юни 2016
Информация относно дължина на текста в обявленията
Отвори Дата: 15 Юни 2016
Указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност
Отвори Дата: 25 Май 2016