Обща информация (НПВУ)

Агенцията по обществени поръчки е водещо ведомство за изпълнението на мерките, свързани с реформа „C10.R10 Обществени поръчки“, включена в компонент 10 „Бизнес среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Целта на тази реформа е да се подобри прозрачността и увеличи конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки.

Основен резултат от  изпълнението на дейностите и мерките, предвидени в реформата, е намаляване на дела на процедурите на договаряне и договорите, сключени въз основа на една оферта, съответно за:

  • процедури на договаряне без обявление
    от 23% към 2020г. до 7% към 2025 г.
  • договори, сключени въз основа на една оферта
    от 26% към 2020 г. до 23% към края на 2024 г.

Постигането на целите на реформата е обвързано с осъществяването на мерки в приложимата област, свързани със законодателни изменения; осигуряване на засилен предварителен и последващ контрол, в т.ч. с актуализиране на методиката за отчитане на риска; налагане на ефективни и възпиращи санкции в случай на нарушения на правилата; законосъобразно прилагане на т.нар. „вътрешни“ (in-house) процедури, както и въвеждане на нови стандартни електронни формуляри за обществените поръчки.

Отделните ключови етапи, цели  и дейности са посочени в План-графика за изпълнение на реформата.

Реализирането на дейностите по НПВУ е предвидено да приключи до 31.12. 2025 г.

Допълнителна информация е налична тук.