Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар

С Регламент (ЕС) 2022/2560[1] се цели да се коригират изкривяванията, създадени от субсидиите, предоставени от държави извън Европейския съюз (ЕС) на стопански субекти, опериращи на единния пазар и да се гарантират равни условия на конкуренция. Същият се прилага в неговата цялост, считано от 12 юли 2023 г., като задълженията за уведомяване във връзка с участие в обществени поръчки са приложими от 12 октомври 2023 г.

Установява се всеобхватна рамка, чрез която Европейската комисия (ЕК) се оправомощава да разследва чуждестранните субсидии във всяка икономическа дейност, и по-специално при концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки. Въвежда се задължение за стопанските субекти да уведомяват Комисията относно получени чуждестранни субсидии в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност по-голяма или равна на 250 млн. евро. Когато субсидиите не подлежат на уведомяване или не са получени такива, стопанските субекти декларират тези обстоятелства пред възложителя в контекста на конкретна поръчка. Допълнително, ЕК може по собствена инициатива да извършва проверки ex officio във връзка с договори за обществени поръчки, включително с прогнозна стойност под посочения праг.

Формулярът за уведомяване или декларация за чуждестранна финансова помощ в контекста на процедури за възлагане на обществени поръчки (формуляр FS-PP) е приет с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1441 на Комисията от 10 юли 2023 година относно подробните условия за водене на производства от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар[2].

Възложителите изпращат посочените документи до ЕК чрез специализираната електронна система EU Send[3].

Получаването на документите от ЕК бележи началото на 20-дневeн предварителен преглед. В този период възложителите могат да пристъпят към оценка на офертите и други необходими действия по процедурата за възлагане на обществена поръчка. Независимо от това договор не може да бъде сключен преди изтичане на срока.

Подробна информация относно Регламент 2022/2560 е публикувана от ЕК на специализираната страница на Генерална дирекция (DG) „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (GROW), включително въпроси и отговори по прилагането на Регламента[4] [5]. Въпроси по прилагането на Регламента във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки могат да се изпращат до и-мейл адреса на DG GROW : [email protected].[1] Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар (Регламент (ЕС) 2022/2560)

[2] Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1441 на Комисията от 10 юли 2023 година относно подробните условия за водене на производства от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар

[3] Повече информация за финкционалностите на системата и начина за регистрация може да намерите в Ръководството за потребители на EU Send:  https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-08/EUSendWeb_UserGuide.pdf)

[4]https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en

[5] Неформален превод на въпросите и отговорите, публикувани от ЕК по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2560