3157 Предоставяне на възможност за участие в електронно възлагане на обществени поръчки

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

1. Наименование на административната услуга: Предоставяне на възможност за участие в електронно възлагане на обществени поръчки

Българските или чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, подават чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ заявления за участие, оферти и конкурсни проекти при електронното възлагане на обществени поръчки.

2. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 3157.

3. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

– Закон за обществените поръчки – чл. 39а, ал. 4, т. 5;

– Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО – чл. 22;

– Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО – чл. 40.

4. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Агенция по обществени поръчки.

5. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“; адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ №4; e-mail: [email protected]; тел.: 0700 17 151 (на цената на един градски разговор за цялата страна или в зависимост от абонаментния план); работно време: стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 часа.

6. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Образците на заявленията за участие, офертите и конкурсни проекти се попълват онлайн, подписват се с КЕП и се подават чрез ЦАИС ЕОП.

7. Изисквания: Необходима е регистрация в ЦАИС ЕОП на стопанския субект – потребител на ЦАИС ЕОП, в качеството му на кандидат и/или участник в обществени поръчки.

8. Образци на формуляри: Образците на формуляри се попълват онлайн в ЦАИС ЕОП на интернет адрес https://www.eop.bg/.

9. Начини на заявяване на услугата: по електронен път чрез регистрация в ЦАИС ЕОП.

10. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

Ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите чрез потребителско име и парола и квалифициран електронен подпис.

Услугата се предоставя изцяло по електронен път, на интернет адрес https://www.eop.bg/.

Ниво на осигуреност – високо.

Средства за електронна идентификация: КЕП, потребителско име и парола.

11. Срок за предоставяне: незабавно.

12. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.

13. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

14. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министерство на финансите.

15. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Административен съд София-град.

16. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Исков ред по Административнопроцесуалния кодекс.

17. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected].

18. Начини на получаване на резултата от услугата: Резултатът от услугата се получава онлайн през ЦАИС ЕОП, като кандидатът и/или участникът се уведомява по електронна поща.