2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 1. Наименование на административната услуга: Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 2. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2134
 3. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията – §. 1, т. 2, б. „в”.
 4. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Агенция по обществени поръчки
 5. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност”; адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ №4; e-mail: [email protected]; тел. 02 9859 7105; факс: 02 9859 7152; работно време: от 9:00 до 17:30 часа;
 6. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявителят подава заявление по образец до изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) за издаване на удостоверение (УП 2) за осигурителен доход. Услугата може да бъде заявена и устно в деловодството на АОП, като главен специалист – деловодител от дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ попълва заявление по образец, което се подписва от него и от заявителя. Заявлението се регистрира в деловодната система и се насочва съгласно условията и реда на документооборота на АОП и нормативната уредба в областта.
 7. Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с АОП.
 8. Необходими документи:
  – Копия от трудова/служебна книжка;
  – Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;
  – Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.
  * При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.
  * На служителя, приемащ заявлението, се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.
 9. Образци на формуляри: Образец на заявление.
 10. Начини на заявяване на услугата:
  – Заявлението по образец се подава по един от следните начини:
  – лично – с документ за самоличност;
  – лицензиран пощенски оператор /поща/ – заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;
  – от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа;
  – чрез електронна поща на официалния електронен адрес [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис;
  – чрез Система за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), като електронната идентификация е посредством Квалифициран електронен подпис, Електронна идентичност (eID) по смисъла на Закона за електронната идентификация, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт;
  – устно в деловодството на АОП, за което главен специалист – деловодител от дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ попълва заявление по образец.
 11. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата се предоставя по електронен път, чрез сканиране на издадения документ и изпращането му с електронен подпис чрез официален електронен адрес [email protected] или чрез Система за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).
 12. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.
 13. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.
 14. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Национален осигурителен институт.
 15.  Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Административен съд София- град.
 16. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected].
 17. Начини на получаване на резултата от услугата:
  – Удостоверението се получава: лично – срещу документ за самоличност;
  – чрез лицензиран пощенски оператор (поща) с обратна разписка;
  – чрез електронна поща;
  – чрез Система за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/);
  – от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

* Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.