3124 Вписване в списък на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

1. Наименование на административната услуга: Вписване в списък на външни експерти, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

В списъка на външните експерти може да се впише лице, което притежава професионална компетентност, свързана с обектите и предметите на обществените поръчки. При подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки възложителите могат да използват външни експерти от този списък.

2. Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 3124

3. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за обществените поръчки – чл. 229, ал. 1, т. 17; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки – чл. 110 – 113.

4. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Агенция по обществени поръчки.

5. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“; адрес: 1000 гр. София, ул. „Леге“ №4; e-mail: [email protected]; 02 9859 7166; работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

6. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Действията по вписване на външен експерт стават изцяло чрез функционалностите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на интернет адрес https://www.eop.bg.

Вписването в списъка става лично, като за целта експертът следва да е регистриран като физическо лице в системата и да притежава валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

7. Изисквания:

В списъка може да се впише лице, което:

– е навършило 18-годишна възраст и не е поставено под запрещение;

– не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер и не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която се отнася до вписването;

– разполага с доказателства, че притежава професионална компетентност в заявената област в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV).

Лицата декларират тези обстоятелства в заявлението и носят отговорност за верността на заявените от тях данни.

8. Необходими документи: Вписването на експерт в списъка се извършва лично след попълване на заявление и подаването му с КЕП чрез ЦАИС ЕОП.

9. Образци на формуляри: Образецът на заявление е достъпен след вход с потребителско име и парола или КЕП в ЦАИС ЕОП на интернет адрес https://www.eop.bg.

10. Начини на заявяване на услугата:

След вход в ЦАИС ЕОП от основното меню в лявата част на екрана се избира секция „Външни експерти“, след което от дясната част на екрана се натиска бутон „Създай регистрация“. Заявлението се попълва от експерта и се подава с електронен подпис.

11. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя:

Ниво 3: Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път. Услугата се предоставя изцяло по електронен път, на интернет адрес https://www.eop.bg след вход с потребителско име и парола или КЕП, и избор на секция „Външни експерти“.

Ниво на осигуреност – значително.

Средства за електронна идентификация: КЕП, потребителско име и парола.

12. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Вписването в списъка на външните експерти е валидно за срок 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението. След изтичането на срока вписаните данни се заличават служебно. Заличените данни се запазват в списъка за период от 5 години.

13. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

14. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министерство на финансите.

15. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Исков ред по Административнопроцесуалния кодекс.

16. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: [email protected].

17. Начини на получаване на резултата от услугата: Резултатът от услугата е вписване на лице в Списъка на външни експерти с професионална компетентност, свързана с предметите на обществените поръчки, които възложителите могат да използват при подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Списъкът може да се достъпи по два начина:

– чрез публичните справки на ЦАИС ЕОП, или

– след вход в системата в секция „Външни експерти“.