Примерни шаблони на писма до Агенцията по обществени поръчки

С цел улеснение на потребителите на Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), Агенцията по обществени поръчки предоставя примерно съдържание на писма във връзка с искане за промяна на:

Образците не са задължителни за прилагане, а целят да подпомогнат потребителите на ЦАИС ЕОП.

Писмото може да бъде изпратено на официалния електронен адрес на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП: [email protected] с положен електронен подпис или на хартия в деловодството на Агенцията по обществени поръчки.

Допълнителна информация може да получите на национален телефон 0700 17 151.