Методически указания

Резултати: 41
Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 22 Декември 2016
Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване
Отвори Дата: 21 Декември 2016
Приложимост на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отпускането на банков кредит
Отвори Дата: 11 Октомври 2016
Приложимост на Закона за обществените поръчки при поемане на общински дълг
Отвори Дата: 09 Август 2016
Публикуване на информация в профила на купувача за процедури, открити преди влизане в сила на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г.)
Отвори Дата: 28 Юли 2016